ارزیابی اسپیکینگ

نکات و قوانین لازم :

1- تصحیح کامل و نمره‌دهی بر اساس چهار معیار اصلی نمره دهی ممتحین آیلتس می باشد.

2- انتخاب موضوع با خود شماست و در جمله اول به موضوع اسپیکینگ خود اشاره کنید.

3- فایل صوتی شما بیش از دو دقیقه نباشد.

4- نام فایل ارسالی نام خودتان باشد.

5-زمان ارسال فیدبک 72 ساعت می باشد. (بجز روزهای تعطیل)